Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

Statut Fundacji Złotowianka

STATUT FUNDACJI

FUNDACJA „ZŁOTOWIANKA”

/tekst jednolity na dzień 08.12.2016 r./

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja „Złotowianka”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Katarzynę Klaczyńską oraz Angelikę Leszczyńską zwanego/zwaną dalej „Fundatorem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Fundacja działa pod firmą : Fundacja „Złotowianka”.

 1. Siedzibą fundacji jest Złotów, województwo wielkopolskie.

§ 3

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicą Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 3. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 5. Fundacja może używać odpowiednika jej nazwy skróconej w obcych językach.

§7

Najmniejszą komórkę organizacyjną Fundacji tworzą rodzina lub opiekunowie niepełnoletniego dziecka wymagającego pomocy, albo i grupa zadań pożytku publicznego, realizująca zadania społecznie użyteczne w sferze zadań pożytku publicznego, z którymi Zarząd Fundacji zawiera umowę (porozumienie) o współpracy, opiece i organizowaniu pomocy.

§8

Fundacja może używać pieczęci oraz znaku graficznego, którego wzór ustali Zarząd Fundacji.

§9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§10

Fundacja została powołana w celu:

    1. prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia ludzi, w szczególności prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym; priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi Złotowskiej,

    2. udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, priorytetowo traktując mieszkańców Ziemi Złotowskiej,

    3. pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych,

    4. promowania młodych uzdolnionych ludzi i wybitnych osiągnięć sportowych i twórczych na terenie Ziemi Złotowskiej,

    5. działanie na rzecz wspierania dialogu społecznego, współpracy pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi, a także upowszechnianie i ochrona praw człowieka, samorządności i wychowania obywatelskiego dzieci,

    6. poprawy jakości warunków życia dziecka, zdrowego i niepełnosprawnego, jego wielostronnego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa, a w szczególności: przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki i łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,

    7. działania na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży,

    8. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

    9. promocja i organizacja wolontariatu,

    10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

    11. promocja dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych,

    12. rehabilitacji zawodowej i społęcznej osób niepełnosprawnych poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środkowiska,

    13. przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych i organizacja turnusów rehabilitacyjnych,

    14. organizacji i wspierania imprez sportowych,

    15. scalania środowiska sportowców i ludzi uprawiających rekreację ruchową,

    16. współpraca z instytucjami i organizacjami sportowymi,

    17. propagowanie i rozwijanie wiedzy o sporcie.

§11

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego poprzez:

  1. prowadzenie działalności charytatywnej,

  2. podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

  3. organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji, służących wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności oświatowo-wychowawczej,

  4. działania skupiające przedstawicieli różnych środowisk społecznych i zawodowych, zainteresowanych i wspierających cele Fundacji,

  5. świadczenie pomocy finansowej i materialnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieci (pomoc ofiarom katastrof),

  6. pomoc społeczną na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowaną na wyrównywanie szans, w szczególności pomoc społeczną dla dzieci szczególnie uzdolnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (głównie poprzez finansowanie stypendiów i nagród),

  7. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz ich Rodzin, także poprzez finansowanie leczenia bądź rehabilitacji,

  8. prowadzenie działalności wydawniczej, książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie, atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej,

  9. organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji służących wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności oświatowo-wychowawczej,

  10. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji,

  11. promocja młodych talentów i wartościowej twórczości amatorskiej,

  12. działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

  13. działania skupiające przedstawicieli różnych środowisk społecznych i zawodowych, zainteresowanych i wspierających cele Fundacji,

  14. pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp., – działalność usługową wspomagającą edukację,

  15. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

  16. udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach i przedszkolach,

  17. prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii,

  18. działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, jak również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,

  19. wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych, prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-technicznej i kulturalnej, w szczególności realizacja projektów sprzyjających rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego,

  20. działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych: działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd. działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi. organizowanie imprez i przedsięwzięć kulturalnych –festiwali, konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów i warsztatów, organizowanie spotkań promocyjnych i kulturalnych.

 1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

 1. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – prowadzenie działalności charytatywnej,

 1. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

 2. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację – organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji służących wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności oświatowo-wychowawczej,

 3. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – działania skupiające przedstawicieli różnych środowisk społecznych i zawodowych, zainteresowanych i wspierających cele Fundacji.

 1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

 1. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – świadczenie pomocy finansowej i materialnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dzieci (pomoc ofiarom katastrof),

 2. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – pomoc społeczną na rzecz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowaną na wyrównywanie szans, w szczególności pomoc społeczną dla dzieci szczególnie uzdolnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (głównie poprzez finansowanie stypendiów i nagród),

 3. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz ich Rodzin, także poprzez finansowanie leczenia bądź rehabilitacji,

 4. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – prowadzenie działalności charytatywnej,

 5. 58.11.Z – Wydawanie książek – prowadzenie działalności wydawniczej, książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie, atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.

 6. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację – organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, sympozjów i konferencji służących wymianie doświadczeń i wiedzy oraz inne formy działalności oświatowo-wychowawczej,

 7. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji,

 8. 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza – promocja młodych talentów i wartościowej twórczości amatorskiej,

 9. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana- działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 10. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – działania skupiające przedstawicieli różnych środowisk społecznych i zawodowych, zainteresowanych i wspierających cele Fundacji,

 11. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukacjępozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp., – działalność usługową wspomagającą edukację.

 12. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 13. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkołach i przedszkolach,

 14. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii,

 15. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem – działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, jak również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,

 16. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych, prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-technicznej i kulturalnej, w szczególności realizacja projektów sprzyjających rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego,

 17. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych: działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd. działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi. organizowanie imprez i przedsięwzięć kulturalnych –festiwali, konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów i warsztatów, organizowanie spotkań promocyjnych i kulturalnych.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł, a na działalność statutową kwotę 1500 zł.

§13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§14

Dochody Fundacji pochodzą:

  1. z darowizn, ze spadków, zapisów,

  2. z subwencji osób trzecich,

  3. ze zbiórek i imprez publicznych,

  4. z majątku ruchomego i nieruchomego

  5. z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

  6. z wpływów z odpisów podatkowych od osób fizycznych i prawnych

  7. z nawiązek sądowych

  8. z celowych środków unijnych

  9. z dotacji

  10. z pozyskanych środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej,

  11. ze środków publicznych przekazanych na realizację zadań publicznych.

§15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 1. przekazywać majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 2. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 3. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§18

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymać gratyfikację za udział w posiedzeniach w wysokości nie wyższej niż 1/5 najniższego wynagrodzenia jako zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

RADA FUNDACJI

§19

  1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych oraz programowych.

  2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 9 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.

  3. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, wyboru lub odwołania członków Rady Fundacji odpowiednio dokonuje urzędująca Rada Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

  4. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 26 ust. 3 lit. a – e Statutu.

  5. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu;

 2. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§20

Do Rady Fundacji należy:

a) czuwanie nad realizacją celów i głównych kierunków działania Fundacji,

b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,

e) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.

§21

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

§22

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

 2. Przebieg posiedzenia Rady Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Rady Fundacji.

§23

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.

 1. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

§24

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§25

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w pkt 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§26

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z dwóch członków i jest powoływany na czas nieokreślony przez Fundatora.

 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

 3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji w formie pisemnej,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d) nienależytego wypełniania funkcji członka,

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 1. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, wyboru lub odwołania członków Zarządu odpowiednio dokonuje urzędująca Rada Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§27

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.

§28

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub wykonywać ją jako wolontariusze.

§29

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§30

Zarząd Fundacji:

a) reprezentuje ją na zewnątrz,

b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,

c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

j) powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§31

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.

Również samodzielnie każdy z członków Zarządu może zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu Fundacji.

§32

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

§33

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.) na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§34

Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

§35

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych i otrzymanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

§35 A

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych przez Radę Fundacji na okres 3 lat. Rada Fundacji wskazuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 26 ust. 3 lit. a-e.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu lub Rady Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. z późn. zm.).

§35 B

 1. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny być zwoływane co najmniej raz w roku.

 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, jak również na wniosek Rady oraz Zarządu Fundacji za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.) na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

 3. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej przy obecności co najmniej połowy jej składu. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą zostać podjęte poza posiedzeniami, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej pisemnie wyrażą zgodę na treść uchwały albo wyrażą pisemnie zgodę na pisemne głosowanie bez odbycia posiedzenia.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 5. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządzane są protokoły.

§35 C

 1. Komisja Rewizyjna sprawuję kontrolę całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Fundacji.

 1. Do Komisji Rewizyjnej należą w szczególności następujące zadania:

 1. Kontrola prawidłowości realizowania przez Zarząd zadań ujętych w Statucie, zatwierdzonych planów działania i podjętych uchwał oraz przestrzegania obowiązujących przepisów,

 1. Kontrola gospodarki finansowej i rzeczowej Fundacji pod względem celowości, oszczędności i legalności,

 2. Stawianie wniosków i zaleceń w wyniku kontroli do właściwego organu Fundacji,

 3. Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji.

ROZDIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§36

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 1. produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),

 2. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

(PKD 47.65.Z),

 1. produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD 30.92.Z),

 2. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z),

 3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),

 4. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z),

 5. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),

 6. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),

 7. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

 8. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

 9. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),

 10. zakwaterowanie (PKD 55.20.Z),

 11. działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56.10.B),

 12. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),

 13. działalność klubów sportowych zawodowych lub amatorskich (93.12.Z).

2.Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej i nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy jej członków.

4. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

5. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

6. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

7. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§37

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

Uchwała w przedmiocie zmiany statutu może być podjęta przy obecności co najmniej połowy członków Rady kwalifikowaną większością 2\3 głosów.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

Uchwała w tym przedmiocie może być podjęta przy obecności co najmniej połowy członków Rady kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

§39

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Rada Fundacji przy obecności co najmniej trzech czwartych członków Rady Fundacji większością dwóch trzecich głosów.

ZARZĄD:

…………………………………

Angelika Leszczyńska

prezes Zarządu

………………………………….

Katarzyna Klaczyńska

wiceprezes Zarządu