Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Podopieczni > a > Adamczyk Janusz i Jakub A/28

Adamczyk Janusz i Jakub A/28

Miejsce zamieszkania: województwo zachodniopomorskie, Brzeźno

Data urodzenia: Janusz 01.04.1956 Jakub 24.09.1987

Kubuś uro­dził się w 1987 roku. Mimo że ma juz 32 lata i jest doro­sły to na­dal pozo­staje „Kubu­siem” – małym dziec­kiem potrze­bu­ją­cym opieki 24 godziny na dobę. Kubuś ma padaczkę, jest nie­peł­no­sprawny fizycz­nie i inte­lek­tu­al­nie – nie mówi, sam nie je i bez pomocy nie potrafi podnieść się z łóżka.

12 lat temu po trze­ciej ope­ra­cji serca jego tata – Janusz – dostał udaru mózgu, został spa­ra­li­żo­wany i od tam­tej pory mimo inten­syw­nej reha­bi­li­ta­cji pozo­staje w łóżku – podob­nie jak Kubuś potrze­buje cało­do­bo­wej opieki. Kon­takt z Janu­szem jest bar­dzo utrud­niony z powodu uszko­dze­nia mózgu któ­rego doznał pod­czas udaru.

Jedyną osobą opie­ku­jącą się na stałe Chło­pa­kami jest Lusia – mama Kubu­sia i żona Janu­sza która gdyby nie życz­li­wość i dobre serce sąsia­dów nie udźwi­gnę­łaby cię­żaru opieki.