Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Podopieczni > g > Gast Franciszek G/79

Gast Franciszek G/79

Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie, Chodzież
Data urodzenia:
09.09.2013

Fra­nek uro­dził się jako bliź­nię dru­gie w 35 tygo­dniu ciąży. Od 11 mie­siąca życia nosi apa­raty słu­chowe z powodu nie­do­słu­chu odbior­czego w stop­niu śred­nim. Od tego czasu jest pod opieką Poradni Wad Słu­chu i Mowy w Pile. Fra­nek wymaga inten­syw­nej tera­pii logo­pe­dycz­nej w celu lep­szego rozu­mie­nia mowy i zwięk­sze­nia uwagi słu­cho­wej. Uczest­ni­czy w indy­wi­du­al­nych zaję­ciach logo­pe­dycz­nych pro­wa­dzo­nych przez sur­do­lo­go­pedę oraz w zaję­ciach w Pry­wat­nej Poradni Peda­go­gicz­nej w Pozna­niu gdzie ma zaję­cia z sur­do­lo­go­pedą, neu­ro­lo­go­pedą oraz z reha­bi­li­tan­tem. Fra­nek jest po trzech ope­ra­cjach chi­rur­gicz­nych, cho­ruje rów­nież na astmę oskrze­lową i jest aler­gi­kiem. Jest pogod­nym i weso­łym chłop­cem. 1% Waszego podatku będzie prze­zna­czony wła­śnie na te zaję­cia, na roz­woj Franka i akce­so­ria nie­zbędne do apa­ra­tów.