Najczęściej zadawane pytanie

Kto może zapisać się do fundacji?

Podopiecznymi Fundacji mogą być osoby chore i niepełnosprawne, a także ci, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. To osoby w różnym wieku, dzieci i dorośli z terenu kraju i zza granicy.

Wśród naszych podopiecznych mamy osoby zmagające się z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami ze spectrum autyzmu, chorobami neurologicznymi (stany po udarze, wylewie, zanik mięśni itp.), chorobami nowotworowymi, stanami po uszkodzeniu układu nerwowego (wypadki komunikacyjne, urazy rdzenia kręgowego itp.), urazami ortopedycznymi, zaburzeniami układu ruchu, chorobami psychicznymi, zaburzeniami rozwojowymi, w tym zaburzeniami mowy, słuchu, integracji sensorycznej itp., chorobami genetycznymi, zaburzeniami metabolicznymi i innymi schorzeniami.

Na co można wydatkować środki?

Środki zgromadzone na subkoncie można wydatkować na rzeczy/usługi związane z leczeniem i rehabilitacją, wynikające z jednostki chorobowej/sytuacji podopiecznego.

Są to między innymi: wszelkiego rodzaju rehabilitacja, terapia (w tym psychologiczna, logopedyczna, SI, itp.), zakup sprzętu niezbędnego do rehabilitacji, artykułów ortopedycznych, pielęgnacyjnych, leków, a także wizyt i dojazdów do lekarzy czy na terapię. Podczas refundacji kosztów indywidualnie rozpatrujemy sytuację każdego Podopiecznego, dlatego jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości co do nadsyłanych nam faktur, skontaktujcie się, proszę, z nami.

Ile czasu trwa refundacja kosztów?

Refundacja – czyli zwrot poniesionych kosztów na konto bankowe rodzica/opiekuna czy Podopiecznego następuje najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez nas poprawnie przygotowanego zestawienia kosztów.

Ile fundacja pobiera prowizji?

Fundacja nie pobiera prowizji od założenia ani prowadzenia subkonta – przez cały okres naszej współpracy jest ono darmowe. Co to oznacza w praktyce?

Mogą Państwo założyć darmowe subkonto, a całość pozyskanych środków pochodzących z 1% podatku oraz pozyskanych przez Was darowizn jest wyłącznie do Waszej dyspozycji.

Ze względu jednak na fakt, iż fundacja utrzymuje się samodzielnie i nie jest finansowa z żadnych źródeł zewnętrznych, w 2020 r. wprowadziliśmy kilka opłat od następujących czynności:

  • umów darowizn, które to my sporządzamy, wysyłamy w imieniu Podopiecznego do fundacji/firm itp. – opłata wynosi 5% wartości darwoziny

Zdarza się tak, że osoba prywatna – Podopieczny – nie może się zwrócić bezpośrednio do innej organizacji z prośbą o wsparcie. W takiej sytuacji to my przygotowujemy i wysyłamy umowy darowizn – pośredniczymy w otrzymanym przez Podopiecznego wsparciu. Wymaga to od fundacji poświęcenia więcej czasu i poniesienia niezbędnych kosztów, takie jak np. przygotowanie umowy darowizny, kserowanie i korespondencja z darczyńcą, dlatego podjęliśmy decyzję o wprowadzaniu opłaty.

  • zbiórek publicznych – przeprowadzając zbiórkę publiczną otrzymujecie od nas Państwo wszelkie potrzebne materiały – puszki, legitymacje, naklejki na skarbony.

Zakup specjalnych puszek czy drukowanie legitymacji również generuje dla nas ogromne koszty w skali roku. Dlatego wprowadziliśmy prowizję – 5% od zebranej podczas zbiórki kwoty.

  • Faktur przysyłanych do nas drogą elektroniczną – 5 zł.

Regulamin fundacji mówi o tym, że każda faktura, która jest do nas wysyłana, powinna być opisana i podpisana przez rodzica. Jednak ze względu na zmiany w prawie rachunkowym coraz częściej praktykowane są faktury elektroniczne. W takim przypadku otrzymywane przez nas faktury wymagają dodatkowego potwierdzenia przez naszego pracownika, kontaktu z rodzicami oraz jej wydrukowania na koszt fundacji – stąd opłata manipulacyjna.

Z czego fundacja się utrzymuje?

Fundacja utrzymuje się głównie z odsetek od środków finansowych, zgromadzonych na lokatach, z pieniędzy, jakie pozyskujemy pisząc projekty, a także z pieniędzy, jakie sama pozyska od darczyńców.

Czy wszystkie środki na pewno trafiają na moje subkonto?

Wszystkie pozyskane przez Państwa środki trafiają na subkonto Podopiecznego w całości. To oznacza, że jeśli darczyńca wpłaci na konto Podopiecznego darowiznę w wysokości 50 zł, to dokładnie taka kwota trafia na jego subkonto. Analogicznie dzieje się w przypadku środków pochodzących z 1% podatku.

Czy darowiznę można sobie odliczyć w jakiś sposób?

Tak, każdy darczyńca może odliczyć darowiznę. Suma odliczeń limitowana jest do kwoty 6% uzyskanego w danym roku dochodu (a zatem przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów).

Niezbędne są następujące dokumenty (niezbędne jest ich posiadanie, w razie kontroli):

  • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (w dowodzie wpłaty warto wskazać cel dokonywanej darowizny, pokrywający się z jednym z wyżej wymienionych)
  • dokument, z którego wynika wartość tej darowizny, posiadający dane obdarowanego oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna (np. pisemna umowa darowizny)
  • umowa pisemna darowizny dla celów dowodowych (oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, a zatem element ten nie jest konieczny, niemniej w praktyce wielokrotnie wymagany)
  • wykazanie w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.

Jakie korzyści się ma z faktu, że się przekazało pieniądze fundacji?

Korzyści to nie tylko możliwość odliczenia darowizny od podatku, ale też świadomość, że dla kogoś ta darowizna ma ogromne znaczenie – może dzięki niej uda się mu pojechać na turnus, wykupić niezbędne leki bądź uczestniczyć w niezbędnych zajęciach. Dodatkowo, jeśli ktoś wspiera naszą fundację systematycznie, istnieje możliwość dołączenia do grona naszych darczyńców na stronie internetowej fundacji.