> Podopieczni > d > Dembińska Małgorzata D/98

Dembińska Małgorzata D/98

Zdjęcie przedstawia kobietę uśmiechnięta

Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie, Swarzędz
Data urodzenia:
18.10.1978

ENGLISH BELOW

Żyję w koszmarze. Przerażający ból nie pozwala mi na normalne funkcjonowanie

I’m living a nightmare. Terrifying pain does not allow me to function normally

W przeciągu 2 lat moja choroba odebrała mi wszystko. Choruję od wielu lat, jednak dopiero w lutym 2020r. otrzymałam realną szansę na przerwanie tego koszmaru. Przez te wszystkie lata przeszłam bardzo wiele, miałam nieudaną laparoskopię gdzie odesłano mnie z jeszcze większym bólem. W końcu trafiłam do kliniki Medicus we Wrocławiu, zrobiono mi rezonans. Diagnoza: Najtrudniejsza postać Endometriozy IV stopnia z licznymi zrostami, zniszczeniami i naciekami na nerwy. Mój przypadek nie jest operowany na NFZ. Ostatni czas jest dla mnie wyjątkowo trudny, codzienny, paraliżujący ból rozsiewa się na ponad połowę mojego ciała. Każdy stawiany krok jest dla mnie wyzwaniem. Dodatkowo, dwa i pół roku temu po masażu terapeutycznym nastąpił niewyobrażalny ból ponad połowy ciała. 4 miesiące spędziłam przykuta do łóżka. Obecnie chodzę, jednak ogromy ból nie pozwala mi na normalne funkcjonowanie, pracę, na moje dawne, aktywne życie. Każdy dzień jest wielkim wyzwaniem i walką. Zaistniała sytuacja (masaż) sprawiła, iż oczekiwanie na operację odbywało się w trudnym do opisania bólu. Często, niestety, niewystarczająca wiedza fizjoterapeutów na temat chorób pacjenta może wywołać takie nieoczekiwane sytuacje.

Na diagnozowanie siebie w ostatnim czasie (oraz leczenie skutków masażu) wydałam już kilkanaście tysięcy złotych. Obecnie praktyczne jestem bankrutem.

Od tego czasu nie przespałam jednej nocy spokojnie, a ból nie opuszcza mnie nigdy. Z dnia na dzień coraz trudniej mi wychodzić z domu, iść na spacer. Boli zawsze, kiedy chodzę, kiedy siedzę, kiedy leżę, ZAWSZE. Nie pomagają żadne leki przeciwbólowe, nawet te najsilniejsze. Nie jestem już w stanie normalnie funkcjonować. Jestem zmuszona korzystać z pomocy osób trzecich przy zwykłych czynnościach dnia codziennego. Choroba nie tylko wyłączyła mnie z życia społecznego, ale również z normalnego funkcjonowania. Z dnia na dzień stałam się osobą niepełnosprawną . Koszt operacji to 40 tyś zł.

Niestety po operacji ból me minął- ból po w/w skutkach masażu. Dodatkowo terapia pooperacyjna spowodowała mnóstwo kolejnych problemów zdrowotnych, które jeszcze bardziej uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie oraz podjęcie pracy, są to m.in. problemy neurologiczne, które zaskutkowały pobytami na SORZe, są to m.in. liczne omdlenia, skrajne zmęczenie, drętwienie kończyn, silne bóle głowy, uszkodzenie nerwu błędnika, a co za tym idzie zawroty głowy oraz nudności; problemy kardiologiczne wymagające zażywania leków. Na dzień dzisiejszy wymagam stałej rehabilitacji, zabiegi nie przynoszą znacznej poprawy. Jestem w trakcie ciągłych konsultacji lekarskich, fizjoterapii oraz terapii lekowej. To wszystko doprowadziło mnie do poważnych problemów finansowych. Dodatkowo bardzo silny, codzienny, nieustający ból, rozchwianie hormonalne, skutki uboczne leków, dodatkowe problemy zdrowotne oraz brak możliwości podjęcia pracy wywołały u mnie ogromny stres.

Jeśli możecie, wesprzyjcie mnie proszę . Każda złotówka się liczy

Proszę również o przekazanie 1 % podatku na liczne wydatki pooperacyjne

I’m living a nightmare. Terrifying pain does not allow me to function normally

Within a year and a half my illness has taken everything away from me. I have been ill for many years, but it wasn’t until February 2020 that I got a real chance to stop this nightmare. All these years I have gone through a lot, I even had an unsuccessful laparoscopy where I was sent back with even more pain. Finally, I arrived to Medicus Clinic in Wrocław, I was resonated. Diagnosis: The most difficult form of a IV degree Endometriosis with numerous adhesions, damage and infiltrations on nerves.

My case is not operated on by the National Health Fund. In addition, two and a half year ago I had a therapeutic massage because of minor back pain . The massage was followed by unimaginable pain in more than half the body. I was bedridden for 4 months. I am currently able to walk, however, the great pain does not allow me to function normally, to work, to continue my old, active life. Each day is a great challenge and fight. The paralyzing pain spreads to more than half of my body. Every step I take is a challenge. This situation (the massage) made me waiting for the surgery in very severe pain. Unfortunately, it is quite common that insufficient knowledge of physiotherapists about the patient’s diseases can cause such unexpected situations.

I have already spent several thousand zlotys on diagnosing myself (and treating the pain after the massage). At present, I’m practically a bankrupt.

Since then, I have not slept peacefully one night, and the pain never leaves me. It is getting harder and harder to leave the house every day, to go for a walk, it ALWAYS hurts ,when I walk, when I sit, when I lie down, ALWAYS. No painkillers, even the strongest ones, help. I can no longer function normally. I am forced to ask my close ones for help in normal, daily activities. The disease not only excluded me from social life, but also from normal functioning. In one moment, I have become a disabled person in need of a family care.

The cost of the surgery PLN 40,000.

Unfortunately, after the surgery, the pain did not go away – the pain after the above-mentioned effects of the massage. In addition, postoperative therapy has caused a lot of further health problems that make everyday functioning even more impossible: neurological problems that resulted in stays in the emergency department, they include numerous fainting, extreme fatigue, numbness of the limbs, severe headaches, damage to the labyrinth nerve, and thus dizziness and nausea; cardiological problems that require taking medications. As of today, I require constant rehabilitation, the treatments do not bring much improvement. I am in the process of continuous medical consultations, physiotherapy and drug therapy. It all led to serious financial problems. In addition, very strong, daily, constant pain, hormonal imbalance, side effects of medications, additional health problems and the inability to work caused me great stress.

Please support me

Wesprzyj

Możesz przekazać 1,5% podatku w zeznaniu podatkowym PIT wpisując:
Numer KRS:
0000308316
Cel szczegółowy: Dembińska Małgorzata D/98
Bądź przekazać darowiznę w dowolnej kwocie, dokonując przelewu na poniższe dane:
Fundacja Złotowianka
Nieznanego Żołnierza 9
77-400 Złotów
25 8944 0003 0002 7430 2000 0010

W tytule przelewu wpisać należy: Darowizna dla Dembińska Małgorzata D/98