Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Podopieczni > f > Fysz Jakub Jan F/21

Fysz Jakub Jan F/21

Miejsce zamieszkania: województwo zachodniopomorskie, Szczecin
Data urodzenia:
30.05.2017

Kubuś uro­dził się 30.05.2017 roku w 32 tygo­dniu ciąży. Nie­stety po kilku dniach roz­po­znano u niego sepsę oraz zapa­le­nie opon mózgowo-rdze­nio­wych wywo­łane przez bak­te­rię e-coli. Zaka­że­nie to, bądź nie­do­tle­nie­nie pod­czas porodu spo­wo­do­wało nie­od­w­ra­calne uszko­dze­nia mózgu, nazwane leu­ko­ma­la­cjami oko­ło­ko­mo­ro­wymi. Kubuś jest reha­bi­li­to­wany metodą NDT- Bobath od wyj­ścia ze szpi­tala i mimo uszko­dzeń mózgu powoli, ale sku­tecz­nie radził sobie z roz­wo­jem. Nie­stety, w 6tym mie­siącu życia prze­stał się roz­wi­jać i po krót­kim cza­sie roz­po­znano u niego padaczkę leko­oporną ZESPÓŁ WESTA, która „zabrała” mu sporo umie­jęt­no­ści. Dzięki lecze­niu ste­ry­dami i lekami p/pa­dacz­ko­wymi udało się opa­no­wać liczne napady epi­lep­sji. W czerwcu 2018 r. w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie rozpoznano u Kubusia mózgowe porażenie dziecięce – niedowład czterokończynowy pozapiramidowo – piramidowy. Kubuś świetnie nawiązuje kontakt z rodzicami i otoczeniem, lecz jest uwięziony we własnym ciele, nie pozwala mu ono na swobodny ruch. Maluch ciężko pracuje na zajęciach z fizjoterapeutą, jest uparty i dzielny. Dodatkowo, spotyka się z pedagogiem, logopedą i bierze udział w różnych formach wspierania rozwoju, Niestety, im jest większy, tym koszty rehabilitacji i leczenia rosną – sprzęt rehabilitacyjny (pionizator, ortezy, spio, wózek spacerowy inwalidzki, itp) oraz wyjazdy do Warszawy, gdzie Kubuś jest leczony.
Serdecznie dziękujemy za każdą formę wsparcia w dążeniu Kubusia do jak największej samodzielności – Rodzice