Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Podopieczni > f > Fysz Jakub Jan F/21

Fysz Jakub Jan F/21

Fundacja Złotowianka- Podopieczny

Miejsce zamieszkania: województwo zachodniopomorskie, Szczecin
Data urodzenia:
30.05.2017

Kubuś uro­dził się 30.05.2017 roku w 32 tygo­dniu ciąży. Nie­stety po kilku dniach roz­po­znano u niego sepsę oraz zapa­le­nie opon mózgowo-rdze­nio­wych wywo­łane przez bak­te­rię e-coli. Zaka­że­nie to, bądź nie­do­tle­nie­nie pod­czas porodu spo­wo­do­wało nie­od­w­ra­calne uszko­dze­nia mózgu, nazwane leu­ko­ma­la­cjami oko­ło­ko­mo­ro­wymi. Kubuś od pierwszych tygodni życia jest reha­bi­li­to­wany metodą NDT- Bobath i mimo uszko­dzeń mózgu powoli, ale sku­tecz­nie radził sobie z roz­wo­jem.
Nie­stety, w 6tym mie­siącu życia prze­stał się roz­wi­jać i po krót­kim cza­sie roz­po­znano u niego padaczkę leko­oporną ZESPÓŁ WESTA, która „zabrała” mu sporo umie­jęt­no­ści. Dzięki lecze­niu ste­ry­dami i lekami p/pa­dacz­ko­wymi udało się opa­no­wać liczne napady epi­lep­sji. W czerwcu 2018 r. w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie rozpoznano u Kubusia mózgowe porażenie dziecięce – niedowład czterokończynowy pozapiramidowo – piramidowy.
Obecnie (01.2020) Kubuś dalej walczy z epilepsją i to ona skutecznie blokuje jego rozwój – a nie MPD. Ma bardzo niekorzystne zmiany w zapisie EEG, padaczkowe napady nieświadomości i dlatego podjęto decycję o kolejnej sterydoterapii. Kubuś jest bardzo inteligentny, wyprzedza swoich rówieśników. Jest bardzo pogodny, lubi się bawić i bardzo dzielnie znosi swoje problemy. Jest natomiast uwięziony w swoim ciele – chciałby mówić i ruszać się, a nie może. Regularnie uczęszcza na zajęcia fizjoterapeutyczne, logopedyczne i pedagogiczne. Jest pod stałą opieką neurologów w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, a także pod opieką okulisty, nefrologa, kardiologa i gastrologa.
Częste wizyty w Warszawie, leki oraz sprzęt ortopedyczny są niezmiernie drogie, dlatego serdecznie dziękujemy za każdą formę wsparcia w dążeniu Kubusia do jak największej samodzielności – Rodzice.