Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Podopieczni > k > Kabattek Bartłomiej K/115

Kabattek Bartłomiej K/115

Fundacja Złotowianka- podopieczny

Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie, Lipka
Data urodzenia:
26.02.1979

Witam nazy­wam się Bar­tek Kabat­tek. W 1998 roku dozna­łem urazu rdze­nia krę­go­wego w odcinku szyj­nym w wyniku czego doszło do pora­że­nia czte­ro­koń­czy­no­wego. Od tego czasu poru­szam się na wózku inwa­lidz­kim. Codzien­nie muszę zma­gać się z wie­loma trud­no­ściami. Są to trud­no­ści zwią­zane z samo­ob­sługą, prze­sia­da­niem się, poru­sza­niem się itp. Mimo tego nie pod­daje się, cie­szę się każ­dym dniem. Mam wiele pasji m.in. inte­re­suje się muzyką, histo­rią, gra­fiką kom­pu­te­rową. Bardzo dużo czasu i fun­du­szy pochła­nia reha­bi­li­ta­cja. Wiem, że im wię­cej i regu­lar­niej będę ćwi­czył tym dłu­żej będę w dobrym zdro­wiu. Liczę na Pań­stwa wspar­cie i z góry dzię­kuje za pomoc w dal­szej reha­bi­li­ta­cji.
1 % ma ogromne zna­cze­nie.