Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Podopieczni > k > Kaczmarczyk Lena K/239

Kaczmarczyk Lena K/239

Fundacja Złotowianka- ulotka podopiecznej 1%

Miejsce zamieszkania: województwo małopolskie, Kraków
Data urodzenia:
06.07.2010

Lenka jest bar­dzo wesoła i pogodna 7let­nia dziew­czynka, cho­dzi do zerowki inte­gra­cyj­nej, reali­zuje wcze­sne wspo­ma­ga­nie w Cen­trum mal­tan­skim w Kra­ko­wie. potrze­buje reha­bi­li­ta­cji, hipo­te­rapi, ćwi­czeń na base­nie, zajęć z neu­ro­lo­go­peda.
Od 8mie­siaca życia była reha­bi­li­to­wana na obni­zone napię­cie mię­śniowe, teraz wiemy ze ma tez zabu­rzone czu­cie głę­bo­kie, ma to bar­dzo nie­ko­rzystny wpływ na jej roz­wój inte­lek­tu­alny, pro­blemy z kon­cen­tra­cja, nauka.
Poja­wiła się sko­lioza dwu­łu­kowa, ćwi­czymy z fizjo­te­ra­peuta, w domu wszę­dzie gdzie się da.
Hipo­te­ra­pia pomaga nam w trzy­ma­niu postawy i sty­mu­luje wszystko z czym wal­czymy. Efekty są świetne, ale nie możemy prze­stać ćwi­czyć: ) Lena w tym roku idzie do 1 klasy i koń­czymy współ­pracę z Cen­trum Mal­tań­skim, pra­wie za wszystko musimy pła­cić nie małe pie­nią­dze.
Żeby spo­koj­nie moc kon­ty­nu­ować cała tera­pie która przy­nosi nie­sa­mo­wite efekty: )
potrze­bujemy wspar­cia Fun­da­cji i Wspa­nia­łych Ludzi: ) Lena z rodzi­cami dzie­kuje: )