Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Podopieczni > w > Wacyk Wojciech W/136

Wacyk Wojciech W/136

Fundacja Złotowianka- podopieczny

Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie, Złotów
Data urodzenia:
25.05.2014

Woj­tuś uro­dził się 25.05.2014 r. jako zdrowy chło­piec. Rozwi­jał się pra­wi­dłowo, był rado­snym cią­gle uśmie­cha­ją­cym się chłop­cem. Do momentu ukoń­cze­nia 18 mie­siąca życia, nagle Woj­tuś zamknął się w sobie, prze­stał zwra­cać uwagę na ota­cza­jący go świat. Nie odpo­wia­dał na zada­wane mu pyta­nia i prze­stał reago­wać na swoje imię.

Nie wie­dzie­li­śmy co się dzieje, naszą „przy­godę” z roz­szy­fro­wy­wa­niem jego stanu zaczę­li­śmy od wizyty u oto­la­ryn­go­loga. Oka­zało się, że Woj­tuś ma stan zapalny obojga uszu lecz pomimo to powi­nien sły­szeć i reago­wać na pyta­nia i zawo­ła­nia.

Chcąc dowie­dzieć się co tak naprawę dzieje się z naszym syn­kiem zaczę­li­śmy szu­kać pomocy u tera­peu­tów tj. psy­cho­log, logo­peda. W obser­wa­cji wyni­kało, że u Woj­tu­sia poja­wiły się cechy auty­zmu, potwier­dziły to bada­nia psy­chia­tryczne. Od tego czasu Woj­tuś uczęsz­cza na zaję­cia ogól­no­ro­zwo­jowe. Pomału robi małe postępy lecz komu­ni­ka­cja z nim jest bar­dzo trudna i ogra­ni­czona gdyż synek nie odpo­wiada na zada­wane mu pyta­nie. Posłu­guje się echo­la­liami i komu­ni­kuje małe potrzeby typu „chę pić”…

Od wrze­śnia 2017 r. Woj­tuś uczęsz­cza także do przed­szkola, maleń­kimi krocz­kami przy­zwy­czaja się do nowego oto­cze­nia. Lecz na inte­gra­cję z rówie­śni­kami i paniami
w przed­szkolu trzeba jesz­cze pocze­kać… o ile w ogóle jest to moż­li­we…

Jako rodzice Woj­tu­sia chcie­li­by­śmy zapew­nić mu nie­zbędne do pra­wi­dło­wego roz­woju zaję­cia tera­peu­tyczne. Sta­ramy się jak tylko możemy lecz nie jest nam lekko, wszystko bar­dzo dużo kosz­tuje, a do tego Woj­tuś jest ast­ma­ty­kiem i aler­gi­kiem. Codzienna kura­cja i wizyty u spe­cja­li­stów także nas nie oszczę­dzają finan­sowo. Dla­tego zde­cy­do­wa­li­śmy się dołą­czyć w Fun­da­cji Zło­to­wianka. Mamy nadzieję, że dzięki cięż­kiej pracy pomo­żemy Woj­tu­siowi wdro­żyć się w spo­łeczną sferę życia.

Jeżeli ktoś oka­załby chęć pomocy naszemu syn­kowi będziemy bar­dzo wdzięczni, każde naj­mniej­sze wspar­cie będzie dla nas olbrzy­mią pomocą.

Można wes­przeć Woj­tu­sia indy­wi­du­al­nie doko­nu­jąc wpłaty na konto
Fun­da­cji „Zło­to­wianka”.

Nr konta 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010
w tytule prze­lewu wpi­su­jąc:
daro­wi­zna na rzecz Woj­cie­cha Wacyk W/136

Dzię­ku­jemy za każdą ofia­ro­waną pomoc –ro­dzice Wojtka – Pau­lina i Adam.