> Podopieczni > w > Warsiński Krzysztof W/135

Warsiński Krzysztof W/135

Zdjęcie przedstawia chłopca uśmiechniętego w kapeluszu

Miejsce zamieszkania: województwo małopolskie, Kraków
Data urodzenia:
20.06.2014

U Krzy­sia w wieku 2,5 roku zdia­gno­zo­wano autyzm. Od ok. 14 m. ż. zaob­ser­wo­wa­li­śmy opóź­nie­nie roz­woju, brak mowy, słaby kon­takt z innymi ludźmi, brak zain­te­re­so­wa­nia rówie­śni­kami, zacho­wa­nia ste­reo­ty­powe.
Krzyś wymaga sys­te­ma­tycz­nej tera­pii, czę­stych kon­sul­ta­cji lekar­skich i badań dia­gno­stycz­nych.

Wal­czymy, aby mógł żyć jak inne dzieci, mieć kole­gów, bawić się z nimi, śmiać i żar­to­wać.