> Aktualności > Wskocz do sieci

Wskocz do sieci

Fundacja Złotowianka jest uczestnikiem projektu „Wskocz do sieci”

, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej. Wsparcie ma na celu rozwój potencjału społeczno – ekonomicznego fundacji poprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym. 

Wartość dofinansowania wyniosła: 20 597,59 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł. 59/100)