Dopóki jesteśmy, nikt nie będzie sam

> Aktualności > KONKURS

KONKURS

Jeśli lubisz piec, ta propozycja jest właśnie dla Ciebie!

Regulamin

KONKURSU NA WYPIEK „SŁODKA DZIURKA”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Złotowianka.
 2. Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych oraz organizacji.
 3. Czas trwania konkursu: 4 maja 2018 – 2 czerwca 2018 r.
 4. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać do 20 maja 2018 r.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 6. Prawidłowo wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i przesłać go w terminie do Organizatora: emailem na adres: angelika@fundacjazlotowianka.pl lub pocztą na adres Fundacja Złotowianka ul. Nieznanego Żołnierza 9 77-400 Złotów z dopiskiem: „Konkurs na wypiek SŁODKA DZIURKA”
 7. Samodzielnie upiec 1 blachę (jeśli uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna) lub 3 blachy różnych ciast (jeśli uczestnikiem konkursu jest organizacja) i przywieź je na finał konkursu – 2 czerwca 2018 roku na plac zabaw i tereny zielone za blokiem przy ul. Słowackiego 8 w Złotowie na godz. 11.30.
 8. Oceny wypieków dokonają dwie grupy jurorów, powołane przez organizatora konkursu. Osobno ocenione zostaną wypieki zgłoszone do konkursu w kategorii I (osoby indywidualne), osobno – w kategorii II (organizacje). Decyzje podejmowane przez Jury są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
 9. Nagrody w konkursie przyznane będą w obu kategoriach:
 10. za zajęcie 1 miejsca – nagroda rzeczowa wartości 300 zł + dyplom

za zajęcie 2 miejsca – nagroda rzeczowa wartości 200 zł + dyplom

za zajęcie 3 miejsca – nagroda rzeczowa wartości 100 zł + dyplom

 1. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wymiany nagrody na inną lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.
 2. Poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego zgłaszający się wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie numeru telefonu, adresu e-mail lub zwykłego przez uczestnika konkursu, wadliwe funkcjonowanie poczty elektronicznej czy Poczty Polskiej, nieodczytanie przez uczestnika wiadomości otrzymanych od Organizatora oraz za inne okoliczności, pozostające poza kontrolą Organizatora, wpływające na skuteczne i terminowe wysłanie lub otrzymanie Formularza Zgłoszeniowego i przepisów przez uczestnika konkursu oraz wszelkich informacji podawanych przez Organizatora do wiadomości uczestnika konkursu na podstawie regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania uczestników konkursu i wypieków oraz wykorzystywania powstałych zdjęć na potrzeby Organizatora.
 5. Dane osobowe uczestnika konkursu, uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu.
 7. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, które nie znajdą rozwiązania w trybie reklamacyjnym będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

karta zgłoszeniowa konkurs słodka dziurka

Konkurs odbędzie się 2 czerwca podczas Dnia Dziecka, jaki Złotowianka organizuje wraz z partnerami: OWES Etap, PSP w Złotowie, OSP Zakrzewo, KPP w Złotowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST w Złotowie, WTZ Złotów i Lipka.