RODO

Informacje dla Podmiotu danych osobowych

 Niniejszym informujemy wypełniając obowiązki informacyjne z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwana dalej RODO), że administratorem Twoich danych jest

Fundacja Złotowianka, ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów

Strona internetowa: www.fundacjazlotowianka.pl

Dane kontaktowe: kontakt@fundacjazlotowianka.pl, tel: 519 723 793, 512 977 766

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) realizacji zawartej umowy o prowadzenie subkonta podopiecznego oraz w celu zawarcia umowy o prowadzenie subkonta podopiecznego.  art. 6 ust. 1 lit RODO

 b) celów informacyjnych i marketingowych działań Fundacji, polegających na promowaniu działań Fundacji na wszelkich polach jej działalności, w tym zwłaszcza pozyskiwaniu środków na rzecz podopiecznych.

 c) ustaleniu, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową. art. 6 ust. 1 lit f RODO

oraz na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli wyraziłeś swoją dobrowolną ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych w określonym przez nas celu,

art. 9 ust. 2 lit. D) RODO czyli przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez nas tak długo, jak długo będziemy wykonywać zawartą przez nas umowę, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków w dziedzinie: zabezpieczenia społecznego, ordynacji podatkowej czy innych zobowiązań realizowanych przez fundację w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym.

8. Czasami jest konieczne przekazanie przez Nas Twoich danych osobowych innym podmiotom – odbiorcom danych. Mogą one być przekazane przez Nas następującym kategoriom odbiorców: a) Naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania wynikające z zawartych z podopiecznymi umów, b) Podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniające nam narzędzia informatyczne, c) Podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, podatkowe, rachunkowe, prawne, d) Podmiotom świadczącym usługi niszczenia/usuwania danych osobowych na naszą rzecz, e) Innym administratorom danych prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: a) Prawo dostępu do Twoich danych, w tym prawo do informacji o Twoich danych oraz prawo uzyskania kopii danych osobowych, b) Prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełniania danych niekompletnych, c) Prawo żądania do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, d) Prawo do przeniesienia danych osobowych, e) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, f) W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ani na przetwarzanie na innych podstawach niż zgoda. g) Masz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych do Administratora danych, czyli do Nas wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingowe, a także wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

10.  Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w pkt 9 powyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą oczywiście nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter , będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

11. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie stosujemy profilowania.