Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych użytkowników strony internetowej www.fundacjazlotowianka.pl, której
administratorem jest Fundacja Złotowianka.
Fundacja dba o prywatność i zapewnia wysoki standard ochrony danych osobowych
Użytkowników Serwisu.
Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą przetwarzane dane
osobowe Użytkowników Serwisu przez Fundację.
II. Zastosowane pojęcia:
Fundacja: Fundacja Złotowianka z siedzibą ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów
Serwis: strona internetowa wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami znajdująca się pod
adresem: www.fundacjazlotowianka.pl
Użytkownik: osoba korzystająca z Serwisu
Polityka: niniejsza polityka prywatności
RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
III. Dane osobowe Użytkownika
W wyniku korzystania z Serwisu, Fundacja może przetwarzać następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, informacje finansowe (np. numer konta lub karty kredytowej), dane
kontaktowe (adres e-mail, telefon), numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania.
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Fundacja.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się
kontaktować:
• korespondencyjnie na adres Fundacji; lub
• elektronicznie pod adresem: kontakt@fundacjazlotowianka.pl.
Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla
skorzystania z funkcjonalności Serwisu.
IV. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:
a) umożliwienie Użytkownikom dokonywania wpłat na rzecz Fundacji:
Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy dokonują wpłat na rzecz
Fundacji za pomocą Serwisu.
Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy
darowizny na rzecz Fundacji).
b) umożliwienie złożenia zapytania o uzyskanie wsparcia ze strony Fundacji:
Użytkownicy mają możliwość wysłania zapytania poprzez formularz dostępny w
Serwisie.
Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie
uzasadnionego interesu Fundacji tj. celów statutowych) oraz art. 9 ust. 2 lit. d
RODO, w przypadku przekazania danych szczególnej kategorii (przetwarzanie w
ramach uprawnionej działalności Fundacji prowadzone z zachowaniem
odpowiednich zabezpieczeń).
c) zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu:
Fundacja przetwarza dane osobowe w celu analizy poprawności działania Serwisu,
uzyskiwania statystyk w zakresie ruchu w Serwisie oraz dla celów archiwizacyjnych.
Fundacja rozpatruje także reklamacje Użytkowników związane z problemami z
działaniem Serwisu.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie
uzasadnionego interesu Fundacji tj. zapewnienie działania Serwisu).
d) dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami:
W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności
ochrony przed roszczeniami, Fundacja może przetwarzać dane Użytkowników
uzyskane za pośrednictwem Serwisu.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie
uzasadnionego interesu Fundacji tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie
roszczeń).
V. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być pracownicy i
współpracownicy Fundacji, którzy zostali odpowiednio upoważnieni do przetwarzania danych
osobowych Użytkowników.
W przypadku, gdy Fundacja korzysta z podwykonawców świadczących usługi związane z
obsługą Serwisu lub Fundacji (np. wsparcie techniczne) odbiorcami danych mogą być także
podwykonawcy, w szczególności operatorzy telekomunikacyjni oraz operatorzy płatności
internetowych. W takim wypadku Fundacja zawrze z nimi odpowiednie umowy.
Fundacja może zostać zobowiązana do udostępnienia danych osobowych na żądanie
organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
VI. Okres przetwarzania danych
Fundacja przechowuje dane osobowe Użytkowników, którzy udzielili wsparcia finansowego
przez 6 lat od końca roku, w którym zostało udzielone wsparcie.
Dane dotyczące zapytań o udzielenie wsparcia są przetwarzane do czasu skontaktowania
się przez pracownika Fundacji, w każdym wypadku nie dłużej niż dwa lata od dnia wysłania
zapytania.
VII. Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych (Fundacja ma obowiązek przedstawić Użytkownikowi wszelkie
informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych Użytkownika);
b) sprostowania danych (jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lub
niekompletne, może żądać ich sprostowania przez Fundację);
c) usunięcia danych (Użytkownik jest uprawniony żądać usunięcia jego danych
osobowych, a Fundacja ma obowiązek spełnić żądanie, jeśli będzie prawnie
uzasadnione);
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (Użytkownik jest uprawniony
żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych w
przepisach przypadkach);
e) przeniesienia danych osobowych (Użytkownik jest uprawniony zażądać
przeniesienia danych osobowych przez Fundację w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i
odbywało się w sposób automatyczny);
f) sprzeciwu względem przetwarzania danych (Użytkownik może wnieść sprzeciw
względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją
szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu
bezpośredniego).
W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować z Fundacją elektronicznie na
adres: kontakt@fundacjazlotowianka.pl
W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Przetwarzanie danych poza EOG
Fundacja nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

W przypadku gdy zaakceptujesz politykę prywatności, Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujący sposób:

  1.  https://policies.google.com/technologies/partner-sites