Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

TREŚĆ DEKLARACJI

Fundacja ZŁOTOWIANKA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i realizujących zadania publiczne, w tym organizacje pozarządowe. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: fundacjazlotowianka.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.2017 r. Obecnie, strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Aktualnie trwa praca nad audytem dostępności strony, w celu określenia szczegółowych wytycznych do dostosowania strony (na stronie występują problemy z zachowaniem kontrastu niektórych elementów, nawigacją i przypisaniem skrótów klawiaturowych oraz z opisami alternatywnymi treści graficznych). Oświadczenie sporządzono dnia 01.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:
Martyna Piątkowska; adres e-mail: martyna@fundacjazlotowianka.pl; telefon: +48 519 723 793
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Fundacja ZŁOTOWIANKA powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, FUNDACJA ZŁOTOWIANKA może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy FUNDACJA ZŁOTOWIANKA odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Siedziba fundacji znajduje się w budynku, który jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością – w budynku znajdują się windy, poszerzone drzwi, podjazdy oraz dostosowane toalety. Biuro fundacji mieści się jednak na ulicy Nieznanego Żołnierza 9. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą schody (6), które posiadają poręcz. Budynek nie posiada dostosowanej toalety. Jest to siedziba tymczasowa fundacji, obecnie trwają prace budowlane nad nową siedzibą.

SPOSÓB DOJAZDU

Budynek, w którym fundacja przyjmuje petentów znajduje się na ulicy Nieznanego Żołnierza 9 w Złotowie. W odległości 100 m od budynku znajduje się dworzec PKP oraz PKP. Bezpośrednio przed budynkiem istnieje możliwość zaparkowania samochodu.

WEJŚCIE DO BUDYNKU I STREFA OBSŁUGI KLIENTÓW

Przed wejściem do budynku, na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika fundacji.